Hindu Temple of Tri State

Hindu Temple of Tri State

@hindutemple

Place of worship for Hindu Sanskriti Samagam.